คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 13/2562 (Council Visit) ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
December 24, 2019
สถาบันฯ เด็ก ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “7 วัน ไม่อันตราย ช่วยกันดูแลเด็กให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่”
December 24, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

1

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการจัดทำ(ร่าง) ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

Recent post