คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ “วิศวะก้าวด้วยใจ ไปกับธรรม”
December 14, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับเงิน) ระดับประเทศ
December 16, 2019

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวนโยบายการจ้างงาน การเสริมสร้างความสามารถในการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการขยายโอกาสการทำงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย

adult-meeting 01

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวนโยบายการจ้างงาน การเสริมสร้างความสามารถในการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการขยายโอกาสการทำงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมมอบของที่ระลึก และ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมฯ ครั้งนี้ ณ ห้องโคลีเซี่ยม ชั้น 6 โรงแรมบางกอกมิดทาวน์ กรุงเทพฯ

การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการจ้างงานและการขยายโอกาสการทำงานแก่อาจารย์ภายหลังเกษียณอายุ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ จากผลการวิจัยในโครงการวิจัยที่ผ่านมา จึงสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแนวนโยบายการจ้างงานและการถ่ายทอดการเสริมสร้างความสามารถในการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงาน เพื่อการขยายโอกาสการทำงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส สายวิทยาศาสตร์สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและส่งเสริมการถ่ายทอดแนวปฏิบัติการทำงานที่ดีของอาจารย์ที่เกษียณอายุที่ประสบผลสำเร็จ และมีความสุขในการทำงานแก่อาจารย์อาวุโสที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความสามารถ ในการทำงานแก่อาจารย์ที่ยังคงปฏิบัติงาน ให้ตระหนักและมีระยะเวลาอย่างเพียงพอในการวางแผนชีวิตตนเองก่อนเกษียณอายุอย่างเหมาะสม เพื่อความสุขในการทำงาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว และการวิพากษ์ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดจ้างและเสริมสร้างความสามารถในการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงานผู้บริหารสถาบันการศึกษา โดยรูปแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาในสังกัดภาครัฐ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหาร และสภาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันการศึกษาภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแนวนโยบายการจ้างงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีการเตรียมพร้อมก่อนเกษียณอายุในทุกมิติที่จำเป็นต่อการทำงานและการเกษียณอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการขยายโอกาสการทำงานต่อเนื่องแก่อาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

Recent post