คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ ผู้เชี่ยวชาญสาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนางานวิจัยทางคลินิกด้าน “ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง (Cancer Immunotherapy)” การรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
December 23, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) สถาบันโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
December 24, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Preparation for TQA 2020: PREP4TQA 2020”

1577089118852-1024x683

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Preparation for TQA 2020: PREP4TQA 2020” พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการอบรม โดยมี รองศาสตราจารย์ พญ. ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “Effectively Systematic Approach” จากนั้น ทีมวิทยากรร่วมให้ข้อเสนอแนะ โดยในภาคบ่าย มีการบรรยายและกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนในเกณฑ์ข้อต่างๆ ณ ห้องมหาสวัสดี ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลสยา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Preparation for TQA 2020: PREP4TQA 2020” จัดขึ้นโดย กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาคุณภาพให้ผู้บริหารส่วนงานในการเตรียมความพร้อมในการเสนอขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมี ผู้บริหารจาก คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เข้าร่วมการอบรม

Recent post