มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 15 (บุคลากรสายสนับสนุน)

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2563
December 18, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีแก่นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ
December 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 15 (บุคลากรสายสนับสนุน)

edpex3

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยาย “วัตถุประสงค์ของการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 15 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จากนั้น เป็นการบรรยายองค์ประกอบของเกณฑ์ EdPEx ในข้อต่างๆ โดยมีทีมวิทยากรร่วมบรรยาย ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และสามารถนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารส่วนงานและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 8

Recent post