มูลนิธิราชสุดา ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา จัดงานเดิน วิ่ง “Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1: Run for Ratchasuda” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 11/2562 (Council Visit) ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
December 20, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2562
December 22, 2019

มูลนิธิราชสุดา ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา จัดงานเดิน วิ่ง “Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1: Run for Ratchasuda” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

line_99349594249600-1024x683

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่ง ในงานเดิน-วิ่ง “Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1: Run for Ratchasuda” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดโดย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิราชสุดา โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตกุล เลขาธิการมูลนิธิราชสุดาและที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาไทย กรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการเเห่งสหประชาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง ในครั้งนี้ด้วย โดยในพิธีเปิด แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุนในการสร้างโอกาสทางการศึกษา การมีงานทำของนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ เพื่อรณรงค์การสร้างสังคมสำหรับทุกคน (Inclusive society) ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 2,999 คน ในจำนวนนี้มีผู้พิการเข้าร่วมจำนวน 87 คน แบ่งเป็นผู้พิการทางการเห็น 35 คน ผู้พิการทางการได้ยิน 50 คน ผู้พิการประเภทอื่นๆ 2 คน

Recent post