มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Preparation for TQA 2020: PREP4TQA 2020”
December 23, 2019
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 12/2562 (Council Visit) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
December 24, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) สถาบันโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

nu-2

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังและติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ ดร. ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำส่วนงาน คณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากรให้การต้อนรับ และร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post