มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Preparation for TQA 2020: PREP4TQA 2020”
December 23, 2019
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 12/2562 (Council Visit) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
December 24, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) สถาบันโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2563