มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2562

มูลนิธิราชสุดา ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา จัดงานเดิน วิ่ง “Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1: Run for Ratchasuda” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
December 22, 2019
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดการประกวด 22nd SET Youth Musician Competition เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562
December 23, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2562

CF219FB6-7E97-42D5-969E-2CCB9C6EC23A

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2562 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

Recent post