คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 5/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยราชสุดา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับเงิน) ระดับประเทศ
December 16, 2019
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International conference on Language Diversity and Preservation of Cultural Heritage (LCP 2019)
December 17, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 5/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยราชสุดา

line_1107947937224645-1024x683

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 5/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยราชสุดา เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยวิทยาลัยราชสุดา มีความโดดเด่นในประเด็น ดังต่อไปนี้
– สำหรับผลสำเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของส่วนงานในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
1.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำของคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เช่นหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา พัฒนาคนหูหนวกให้สามารถมีงานทำหลังจบการศึกษา
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUNQA ระดับอาเซียนในปี 2562
3. นวัตกรรม และงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายชี้นำสังคม เช่น ชุดสื่อเพื่อสารเรียนรู้ของคนหูหนวกอุปกรณ์พิมพ์แบบนูนแสดงระดับพิกัดคาร์ทีเซียนบนกระดาษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
– เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564 (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12)
1. โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับคนพิการ บนพื้นฐานทางปัญญา
2. 2 Year Pilot Program of Flexible (learning) Education (1 Year Non-Degree Program)
3. จัดตั้งเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาล
4. ยกระดับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ให้เป็น “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น”
5.จัดตั้งศูนย์บริการล่ามภาษามือไทยและพัฒนาเครือข่าย “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป”

โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูรย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย

Recent post