มหาวิทยาลัยมหิดลหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยา

นักวิจัย ม.มหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรในงาน วช. แถลงข่าว “ผลการดำเนินงานของ วช. ประจำปี 2562 และพิธีมอบประกาศนียบัตรขอบคุณแก่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยที่นำผลงานร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ”
December 26, 2019
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563
December 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยา

1577352444524-1024x767

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ คุณนล เรืองเนาวรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเมือง บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด และ คณะผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) นำโดย คุณชัยรัตน์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร คุณทวีพร เกตุอร่าม ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด คุณสมคิด เจนกลาง ผู้จัดการโครงการอาวุโส คุณปาลิตา ขุนพลพิทักษ์ ผู้จัดการโครงการ และคุณปรินทร เขียวราชา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือสามฝ่าย ในการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ให้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบ EEC โดยร่วมกันสร้าง eco system การทำงานวิจัย และการผลิตบุคลากร โดยเฉพาะเภสัชกร ให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ประกอบการต่างชาติ และเพื่อให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยดีขึ้น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post