คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 10/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา
December 20, 2019
มูลนิธิราชสุดา ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา จัดงานเดิน วิ่ง “Ratchasuda College Mini Marathon ครั้งที่ 1: Run for Ratchasuda” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
December 22, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 11/2562 (Council Visit) ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

FC76A556-01F7-4663-9673-D9F38BCD36E9

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 11/2562 (Council Visit) ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา พร้อม ผู้บริหารศูนย์จิตปัญญาศึกษา ร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย โดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษามีประเด็นความโดดเด่นดังต่อไปนี้

1.) ผลสำเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของส่วนงานในระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา
1. สร้างพื้นที่การเรียนรู้ เช่น การเรียนการสอนแนวจิตตปัญญา (เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง) โครงการหยั่งราก
จิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข (ปีที่ ๔) เวทีจิตตปัญญาเสวนา (ครั้งที่ ๗๐)
2. มีความสุขในพื้นที่ทำงาน (Happy Workplace) มีสติ รู้จักตนเองและเข้าใจคนอื่น
3. สร้างเครือข่าย/CoP โดยจัดประชุมวิชาการร่วมกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล มีเครือข่ายที่ได้จากการ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาในโครงการต่าง ๆ และจัดทำความร่วมมือ (MOU) กับภาครัฐและเอกชน ๔ แห่ง

2.) เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒)
1. สร้างสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้+จิตตปัญญาวาส มหาวิทยาลัยมหิดล
2. พัฒนาหลักสูตรให้เป็น Flexible Education
3. จิตตปัญญาศึกษาควบรวมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (แนว PPPO)

Recent post