คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 4/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) วิทยาลัยราชสุดา ประจำปีงบประมาณ 2563
December 12, 2019
ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2562 และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
December 12, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 4/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

music02

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 4/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีความโดดเด่นในประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ผลสำเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของส่วนงานในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา
1. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบัน MusiQuE
2. จัดตั้งวารสารวิชาการ MAHIDOL MUSIC JOURNAL
3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. จัดตั้งกองทุนเปรมดนตรี
2. เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564 (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12)
1. หลักสูตรทุกหลักสูตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลทั่วไป และ Online Course
3. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
4. พัฒนา City of Music เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก UN
5. ส่งเสริมนวัตกรรม ดนตรีบำบัด และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดนตรี
6. The International Benchmarking Exercise (IBE) ซึ่งดำเนินงานร่วมกับสถาบันดนตรีแนวหน้าระดับนานาชาติ

โดยมี ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย

Recent post