คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ICBiotech, Osaka University จัดงาน Advanced Seminar in Bioscience and Biotechnology
December 20, 2019
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 11/2562 (Council Visit) ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
December 20, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 10/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา

cr-6

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 10/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

ผลสำเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของส่วนงานในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

  1. โครงการพระบัณฑิตอาสา โดยพระบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูในถิ่นทุรกันดาร และเผยแผ่ศาสนา
  2. ความสำเร็จของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ในด้านการทำกิจกรรม เช่น ได้รับพระราชทานทุนภูมิพล, นายกสโมสรนักศึกษา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ “โอผง” (OPONG)
  3. สถิติการ citation ต่อจำนวนอาจารย์ เป็นลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564

  1. เป็น 1 ในด้านศาสนศึกษาของประเทศไทย (Small but Smart)
  2. จัดบริการวิชาการระยะสั้น เช่น Culture tourism, Re-training
  3. เพิ่มภาคีเครือข่ายทั้งในด้านการศึกษาและบริการวิชาการ
  4. ปรับหลักสูตรย่อยระดับปริญญาตรี เพื่อลดค่าใช้จ่าย และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงมุ่งเน้นการศึกษาต่อเนื่อง
  5. ปรับแนวทางการบริหารน้ำทองสิกขาลัย ให้เป็น Training center โดยมีรูปแบบทั้งในการเป็นผู้จัดบริการวิชาการเองและให้บริการพื้นที่ในการจัดกิจกรรม

Recent post