คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ICBiotech, Osaka University จัดงาน Advanced Seminar in Bioscience and Biotechnology

พิธีเปิดศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
December 20, 2019
Special Talk Tumor-Associated circulating endothelial cells as a screening biomarker for clinically significant prostate cancer: from discovery to clinical implementation
December 20, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ICBiotech, Osaka University จัดงาน Advanced Seminar in Bioscience and Biotechnology

OU-2

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย Prof. Kazuhito Fujiyama, Director of International Center for Biotechnology, Osaka University ร่วมหารือด้านการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยไปยังภาควิชาอื่นๆในคณะวิทยาศาสตร์ อาทิ ภาควิชาคณิตศาสตร์ พฤกษศาสตร์ ชีวเคมี พยาธิชีววิทยา ณ ห้อง K546 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท  ในโอกาสนี้  หน่วยความร่วมมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยโอซาก้า (MU-OU:CRC)  ได้มีการจัดงาน Advanced Seminar in Bioscience and Biotechnology เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน Bioscience และ Biotechnology ประกอบด้วยหัวข้อ Microbial and Enzyme Biotechnology และ Plant and Animal Cell Biotechnology ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้ปลอดภัย หลากหลาย และเพียงพอ ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในอนาคต

Recent post