คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 13/2562 (Council Visit) ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
December 24, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
December 24, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 13/2562 (Council Visit) ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

li22

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 13/2562 (Council Visit) ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

 1. บริหารจัดการ แก้ไขปัญหา และปรับปรุงกระบวนการบอกรับฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี 2559 และรางวัลสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ประจำปี 2561
 3. เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNILO Meeting) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2560
 4. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Mahidol Intelligent Library โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก SCB ในวงเงิน 200 ล้านบาท ตามโครงการความร่วมมือ Mahidol DCU ประจำปี พ.ศ. 2561-2565
 5. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และขยายเวลาเปิดบริการหอสมุดกลางตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ในช่วงก่อนสอบปลายภาค
 6. จัดโครงการอบรมนักศึกษาปริญญาตรีให้เป็นยุวมัคคุเทศก์ (MU Guide) ทำหน้าที่รับรองอาคันตุกะที่มาเยี่ยมชม หอพระราชประวัติและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน

เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564

 • Reskill – Upskill บุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะทางวิชาชีพได้มาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้สามารถรองรับกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
 • พัฒนาระบบบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดให้ทัดเทียมกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก
 • พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล คลังสารสนเทศสถาบัน คลังข้อมูลจดหมายเหตุ ให้ได้มาตรฐานสากลตามหลักการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี และมีความยั่งยืนในการเก็บรักษาข้อมูลระยะยาวตามหลักการของ Data Curation
 • มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ภายในปี 2563
 • ขยายงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ได้ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้สมรรถนะหลักขององค์กร

Recent post