คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 6/2562 (Council Visit) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 16 ปี
December 17, 2019
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 7/2562 (Council Visit) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
December 17, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 6/2562 (Council Visit) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ad1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริหาร เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 6/2562 (Council Visit) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้การต้อนรับเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย

โดยผลสำเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้
1.ได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและการจัดโครงการต่าง ๆ จากแหล่งทุน เช่น สสส. สวรส.
2.สถาบันฯ ร่วมกับ International Labour Organization (ILO) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิตในสาขา Social Health Protection
3.ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ให้จัดการอบรมระยะสั้นแก่ผู้บริหารระบบสุขภาพจากต่างประเทศ
4.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพภายในประเทศและต่างประเทศ
5.ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสร้างพระพุทธรูปพร้อมจัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ

และเป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564 (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12) มีแผนจะดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ผลักดันหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ให้ได้รับ Global Accreditation
2. สนับสนุน AUN-HPN จัดทำ Healthy University Rating System
3. จัดตั้ง Mahidol Active Ageing Policy Watch Centre (MAPC)
4. จัดตั้ง Regional Training Centre on Local Health Security Management (Community Ownership through Sufficiency Economy Philosophy [SEP])
5. จัดตั้ง Training Centre on Healthy Lifestyle
6. จัดตั้ง Secretariat Office for Asia Pacific Regional Technical Facility on Social Health Protection (CONNECT)
7. Redesignation of WHO CC for IPCHS and DHS Management
8. พัฒนาวารสาร Journal of Public Health and Development เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus
9. ปรับปรุงระบบการสื่อสารด้านสารสนเทศเพื่อสร้าง Visibility ของสถาบันฯ และเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีความเป็นนานาชาติ (Internationalization)

Recent post