พิธีเปิดศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 9/2562 (Council Visit) ณ สถาบันโภชนาการ
December 19, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ICBiotech, Osaka University จัดงาน Advanced Seminar in Bioscience and Biotechnology
December 20, 2019

พิธีเปิดศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

carpark-16

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประชุม และอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และรองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกอบด้วย ศูนย์ประชุม สามารถให้บริการห้องประชุมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. ห้องรามาธิบดี จำนวน 144 ที่นั่ง 2.ห้องกันภัยมหิดล จำนวน 192 ที่นั่ง 3. ห้องศิริราชรักษ์มหิดล จำนวน 144 ที่นั่ง นอกจากนี้ ยังได้จัดสร้างอาคารจอดรถ เพื่อให้บริการจอดรถในจุดที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยลดมลภาวะภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่จัดเป็นส่วนหย่อมสำหรับพักคอย และร้านค้าต่าง ๆ สำหรับผู้มาใช้บริการ

Recent post