มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 15 (บุคลากรสายสนับสนุน)
December 18, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการวิจัย “สุขภาพหนึ่งเดียวและการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย” (ONE HEALTH DRIVERS OF ANTIBACTERIAL RESISTANCE IN THAILAND) หวังเป็นแนวทางพัฒนามาตรการควบคุมและป้องกันการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย
December 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีแก่นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ

31801978-05CB-4374-BF48-1E92E5A9FE1C

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 551/2562 ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดังนี้

1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร  ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.นีโลบล เนื่องตัน ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล

4. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ    ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post