มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินสมทบโครงการ DCU (ปีที่ 2) จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2562 และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
December 12, 2019
พิธีเปิดที่ทำการศูนย์จีนและโลกาภิวัฒน์เอเชียศึกษา และสถาบันไทย-จีน เพื่อจีนอุษาคเนย์ (แต้จิ๋ว) ศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
December 13, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินสมทบโครงการ DCU (ปีที่ 2) จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

DCU_191213_0001

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังมหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินในโครงการ DCU (ปีที่ 2 ) จาก นายกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย Client Coverage 3.3 และ 3.5 Corporate Banking 3 Function,กลุ่มธุรกิจ Wholesale Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้องวีไอพี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ DCU เป็นโครงการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การเป็น SMART UNIVERSITY ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อก้าวสู่ความเป็นต้นแบบแห่ง “Digital Convergence University

Recent post