คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges (N3 Nursing Conference)
January 8, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 18/2563 (Council Visit) ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
January 8, 2020

โครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 8

edpex1

วันที่ 8 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 8 กิจกรรมที่ 1 การอบรม “กระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA” และบรรยายในหัวข้อ “พื้นฐานของการตรวจประเมิน” และหัวข้อ “การจัดทำ Key Factor” จากนั้น มีการบรรยาย และฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆโดยมีทีมวิทยากรช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะการฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารส่วนงานและคณาจารย์ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องมหาสวัสดี ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองพัฒนาคุณภาพ จัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา MU EdPEx Assessor ที่สามารถตรวจประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของส่วนงาน ทั้งจากรายงานและการตรวจประเมินโดยสามารถให้คะแนนได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเขียนรายงานป้อนกลับ (Feedback report) ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานในการนำไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 8 โดยจัดกิจกรรมที่ 1 การอบรม “กระบวนการตรวจประเมินตามแนว TQA” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 และกิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

Recent post