คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 18/2563 (Council Visit) ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
January 8, 2020
พิธีให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
January 8, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 17/2563 (Council Visit) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

eg-13

วันที่ 8 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 17/2563 (Council Visit) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประเด็นความโดดเด่นดังต่อไปนี้

1.ผลสำเร็จที่ภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (2559-2562)
1.ร่วมกันกำหนดทิศทางการวิจัยมุ่งเป้าหลักของคณะ ที่สอดคล้องกับ Core Competencies ได้แก่ HealthCare Engineering, Logistics and Rail Engineering, Digital Engineering และ Sustainable Engineering
2.ปรับหลักสูตรปริญญาตรีมุ่งสู่หลักสูตรนานาชาติ (Internationalization) และมุ่งสู่การทำ Accreditation
ในระดับนานาชาติ ABET จากการรับรองของประเทศสหรัฐอเมริกา Washington Accords
3.สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะ Interdisciplinary ทั้งภายในและภายนอกคณะ
4.พัฒนาหลักสูตร Dual Degree กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกหลายหลักสูตร
5.มุ่งสู่การเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education และการปรับปรุงห้องเรียนแบบ Active Learning
6.ปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม รวมถึง Ecosystem เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรม และแนวทาง Entrepreneurial University
7.สร้าง Platform เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น โครงการอมตะ คอร์ป และ EECi เป็นต้น
8.พัฒนากระบวนการดำเนินการ การบริหารจัดการทางงบประมาณและการเงินใหม่ที่ส่งผล ให้คณะได้มีผลประกอบการการเงิน เป็นบวกใน ๓ ปีที่ผ่าน และการประกันคุณภาพคณะ ได้คะแนน EdPEx ดีขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่ TQA ในปีนี้

2.เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564
1.โครงการ Salaya Start Up Town เพื่อมุ่งสู่การเชื่อมโยงและส่งเสริมการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ Medical Device, Robotics and Automation, AI and Digital และ Biorefinery ซึ่งรองรับนโยบาย BCG และ EEC
2.พัฒนายกระดับขีดความสามารถทางด้านหลักสูตรการศึกษาให้ทัดเทียมและแข่งขันได้ในระดับสากล และมุ่งสู่การได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)
3.ร่วมสนับสนุนและรองรับแผนพัฒนา EEC โดยช่องทางโครงการ EECi ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ และความร่วมมือกับ อมตะ คอร์ป

Recent post