โครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 8
January 8, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 17/2563 (Council Visit) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
January 8, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 18/2563 (Council Visit) ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์