งานวิจัย ม.มหิดล ชี้ “นมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่”
February 22, 2018
นักศึกษามหิดลอินเตอร์ได้รับเลือกทำกิจกรรมร่วมกับ UN
February 26, 2018

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาและนำเสนองานวิชาการ ในงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา ครั้งที่ 17

social4

วันที่ 22–23 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมสัมมนาและนำเสนองานวิชาการในงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา ครั้งที่ 17 ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาในหัวข้อ Engagement and Transdisciplinary Social Sciences นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 19 เรื่อง และเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ สื่อดิจิทัล ปฏิบัติการบนโลกออนไลน์ ชายแดนและเสรีนิยมใหม่ ศิลป์ การศึกษา การเมือง เรื่องปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรม ชีวิต และการดำรงอยู่ การแพทย์และสุขภาพ ศาสนา กับการเคลื่อนไหว พื้นที่กายภาพ กับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม สมบัติของชาติ โบราณคดี และธรณีสัณฐาน เพศ : การไหลเลื่อน เคลื่อนไหว และปฏิบัติการ ความรู้ท้องถิ่น ทรัพยากร และการจัดการ เรื่องเล่า ความจริง หรือมายาคติ

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการวิจัย ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะการจัดเวทีสำหรับการนำเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบธงเครือข่ายในโอกาสที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งต่อไปในปี 2562

Recent post