รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
February 20, 2018
แสดงความยินดีนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
February 21, 2018

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา เปิด “ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน แห่งแรกของโลก

cmmu4

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา เปิดศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน เป็นแห่งแรกของโลก ร่วมกับ คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน

ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดหลักสูตร “ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน” (Ph.D. in Sustainable Leadership) ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยและแห่งแรกของโลกที่มีการพัฒนารูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือ “ศาสตร์ของพระราชา” อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นศึกษา 4 คุณสมบัติที่ผู้นำแห่งความยั่งยืนต้องมี คือ 1. มีคุณธรรม (Virtue) คือ ภาวะผู้นำที่นำเอาความดีงาม เช่น ความซื่อสัตย์อดทน ขยันหมั่นเพียร การแบ่งปัน ทั้งหมดนั้นมาเป็นพื้นฐานในการบริหารงาน 2.มีความคิดแบบพอประมาณ (Sufficiency mindset) คือ ไม่มากไปไม่น้อยไป 3.มีผลลัพธ์ของการจัดการที่สมดุล (Sufficiency balanced outcomes) คือ มีการบริหารจัดการให้สมดุลในด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และ 4. มีภูมิคุ้มกัน (Self Immunity) สร้างระบบภูมิคุ้มกันในองค์กร เมื่อเจอวิกฤติจะผ่านไปได้ด้วยดี หรืออาจไม่ได้รับผลจากวิกฤตนั้นเลย ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 มีนาคม 2561 และเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2206-2000 http://www.cmmu.mahidol.ac.th/phdinsl

Recent post