กิจกรรมทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 2 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
February 20, 2018
รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
February 20, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน 49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

Print

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน ๔๙ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน “๔๙ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ มหิดล” ให้เป็นนามมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๑๒ อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดลมีการขยายหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กีฬาและการดนตรี เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์พร้อมในศาสตร์ทุกด้าน เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจำนวนมาก และได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ ของประเทศไทย จากสถาบันจัดอันดับหลายแห่งในหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับในปี ๒๕๖๑ นี้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดงานในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในเวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีการปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี , เวลา ๑๐.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “๑๐ ปีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล : ความคาดหวังของอุดมศึกษาไทย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ดำเนินรายการเสวนาโดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นมีพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส นอกจากนี้ ภายในงานมีการให้บริการทางทันตกรรมและตรวจสุขภาพ ฟรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยมีบริการนวดแผนไทยประยุกต์,เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว, ประเมินความเสี่ยงข้อไหล่ติด/ข้อเข่าเสื่อม, ฝังเข็มและครอบกระปุกด้วยแพทย์แผนจีน, ตรวจเต้านม (Mammogram) , ให้ความรู้โภชนาการ/ไข้เลือดออก, แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายฟรี และเชิญชมนิทรรศการ “ต้นไม้ทรงปลูก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล”

ในช่วงค่ำจะเป็นการพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในงาน “MU Blue Night” ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๙-๑๕ หรือที่ www.mahidol.ac.th

Recent post