มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการทุนรัฐบาล Norway: “Capacity Building for Institute in Myanmar” (CBIM) และ “Mahidol – Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA)”
February 20, 2018
กิจกรรมทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 2 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
February 20, 2018

เผย 10 ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2561

thayathon

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ และการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป โดยในปี 2561 ได้มีมติมอบรางวัล“มหิดลทยากร” ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายนิเวศน์ ประยูรเธียร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถ นานา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง โดยจะเข้ารับรางวัลในงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post