คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธ “โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย” เนื่องในโอกาส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครปฐม
February 22, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย AUN – HPN
February 22, 2018

ม.มหิดลจัดโครงการ “พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามพระราชดำริระดับอำเภอ”

learn10

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล จัดโครงการ “พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามพระราชดำริระดับอำเภอ” โดยมีนายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวรายงานการจัดโครงการ และประโยชน์ของการนำความรู้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ดังนี้

1. เรื่องการหมักดินด้วยน้ำชีวภาพ

2. เรื่องการกำจัดแมลงด้วยธรรมชาติบำบัด

3. เรื่องการปลูกผักปลอดสารในโรงเรือนผักกางมุ้ง

4. เรื่องการปลูกผักแบบใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ

5. ฝึกปฎิบัติการปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาแปลงเกษตรโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามพระราชดำริระดับอำเภอให้เป็นต้นแบบในเรื่องดังกล่าวแบบครบวงจร โดยเน้นให้ผู้บริหารทุกภาคส่วน ชุมชน และโรงเรียน มีส่วนร่วมในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  

Recent post