10 นักวิจัยม.มหิดล คว้ารางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561
February 2, 2018
ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
February 5, 2018

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” และได้ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

grad

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล”และในโอกาสที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยมี ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงาน มีพิธีมอบใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย โดย คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา (Certification Manager) เป็นผู้มอบ จากนั้นมีพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2560 และพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรมและการพัฒนางาน ประจำปี 2560

Recent post