พิธีลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up

แถลงข่าว Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา”
January 24, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่6 ” MU EdPEx Assessor Training”
January 24, 2018

พิธีลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up

eg6

วันที่ 8 มกราคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมพัฒนาวิสาหกิจ Start Up เพื่อสังคมมในระดับท้องถิ่นและระบบเชื่อมต่อพลังการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 แบบมุ่งประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การบริการส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และห้างหุ่นส่วนจำกัด แอดชีวิต ชีวา วิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ห้องประชุม R-114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายชินปพัฏฐ์ ประเสริฐมรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม และนายพิสิฐ นาครำไพ ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด แอทชีวิตชีวา วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมลงนามพร้อมสักขีพยาน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน
 รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางปนัดดา นาครำไพ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดชีวิตชีวา วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิรูปกรอบความคิด และกระบวนการทางการศึกษาตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อผลิตภาพ ความสามารถในการยังชีพ การประกอบสัมมาชีพ และการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในระดับท้องถิ่น อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

Recent post