รับมอบเงินสมทบทุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

การประชุมเสวนาวิชาการหัวข้อ “The Roles of Academic Institutions in Global Health”
January 24, 2018
ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสปีใหม่ 2561
January 24, 2018

รับมอบเงินสมทบทุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

kan1

วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบเงินจาก
นายบวรศักดิ์ วานิช 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต “เรารักมหาวิทยาลัยมหิดล”

Recent post