การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference on Volunteerism)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย “สังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ”
January 24, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองเป็นหน่วยทดสอบ ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP แห่งแรกในประเทศไทย
January 24, 2018

การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference on Volunteerism)

v1

วันที่ 9 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference on Volunteerism) ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการอาสาสมัคร”

การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครที่ผ่านมาจัดขึ้นในปี (2558-2559) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการต่อยอดขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรอาสาสมัครทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน การทำงานอาสาสมัครจึงเป็นวาระร่วมระดับโลกในปัจจุบัน และเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งระดับพื้นที่และระดับโลก ช่วยปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในสังคม ทำให้เกิดความเชื่อใจกันระหว่างคนในสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเกิดสังคมพลเมือง (Civic Society) ประชาชนมีความเข้าใจปัญหาของประเทศ และพร้อมจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

การประชุมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Recent post