โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7 บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560
January 23, 2018
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 100 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช
January 23, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7 บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7 ปีงบประมาน พ.ศ.2560 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เน้นย้ำให้บุคลากรร่วมกันพัฒนา และผลักดัน มหาวิทยาลัยมหิดลให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ( World Class University) อีกทั้งแนะนำบุคลากรให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงจะต้องมี 2 ประการคือ “มีความรู้ มีคุณธรรม”พร้อมทั้งมุ่งการทำประโยชน์ให้แก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

Recent post