มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MU QD Market

วิศวะฯ ม.มหิดล บริจาคเครื่องเดินดีและฝึกฝน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
January 23, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MU QD Market

MUQD_4

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน MU QD Market โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานความเป็นมา ณ ห้อง Grand Auditorium คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่ง MU QD Market เป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการปรับปรุงคุณภาพของกลุ่มตัวอย่าง การบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการอย่างไรให้ได้ TQC” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และการแสดงนิทรรศการกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ ใน 6 หมวดจากส่วนงานต่างๆ อาทิ

EdPEx: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล “เส้นทางศิริราชสู่รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ”

หมวดที่ 1 การนำองค์การ โดย คณะเภสัชศาสตร์

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมวดที่ 3 ลูกค้า โดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาลัยนานาชาติ

หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดย คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5 บุคลากร โดย คณะวิทยาศาสตร์

หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

AUN-QA: โดย

วิทยาลัยราชสุดา “การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ”

คณะวิทยาศาสตร์ “การขับเคลื่อน AUN-QA อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเกณฑ์ EdPEx”

คณะกายภาพบำบัด “Expect Learning Outcomes หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กิจกรรมบำบัด”

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายอย่างชัดเจนในการใช้ระบบประกันคุณภาพ MUQD เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก World Class University อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมี Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เป็นเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

Recent post