มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับขบวนนักวิ่ง “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว”
January 16, 2018
นักศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล คว้า 2 รางวัล การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017
January 16, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

????????????

วันที่ 20 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะผู้ดูแลด้านประกันคุณระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กองพ้ฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการประกันคุณภาพนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก(WCU) ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการกำหนด QD Strategy ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกส่วนงานมีแนวทางในการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยมี EdPEx & AUN QA เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกันคุณภาพเพื่อนำสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

Recent post