มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 13
January 16, 2018
แถลงข่าวการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560 : จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ
January 16, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

????????????????????????????????????

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่พุทธมณฑลเข้าร่วมงานพิธี

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการพระราชทานนาม “ มหิดล” ให้เป็นนามมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2512 อันเป็น พระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม อีกทั้งส่งเสริมงานวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญให้มีมาตรฐานระดับสากลพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างยั่งยืน มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดั่งพระราชปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น้อมรับมาเป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

โดยในภาคเช้ามีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, พิธีเปิดนิทรรศการ “ถ้อยคำพระราชา สู่ปัญญาของแผ่นดิน”, ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 9 เรื่อง “การแพทย์และสาธารณสุข 4.0”โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ต่อจากการแสดงปาฐกถา มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส

ในช่วงบ่าย มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลมหิดลทยากร รางวัลคนดีศรีมหิดล รางวัล Giver Award รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ และมอบเข็มเครื่องหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการตรวจสุขภาพและทำฟัน ฟรี ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. อาทิ การนวดแผนไทย ทดสอบความยืดหยุ่นร่างกาย ตรวจข้อเข่าเสื่อมข้อไหล่ติด เจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว แนะนำวัคซีนไข้เลือดออก แนะนำโภชนาการ แนะนำสมุนไพร ตรวจเต้านม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน ฝังเข็ม เป็นต้น

Recent post