พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 100 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7 บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
January 23, 2018
วิศวะฯ ม.มหิดล บริจาคเครื่องเดินดีและฝึกฝน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี
January 23, 2018

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 100 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช

????????????????????????????????????

surgeon3

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ 100 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศัลยแพทย์ กับ Thailand 4.0” โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านได้กล่าวถึงคำว่า รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน (People for Growth) การเติมเต็ม และรู้จักพอ ถ้าขยายใหญ่จนเกินในสิ่งที่เราทำได้ก็จะเกิดภาวะติดลบ การรู้จักแบ่งปัน และไม่เติบโตคนเดียว ทุกคนต้องเดินไปด้วยกัน เราสร้างการเจริญเติบโตของทรัพยากรมนุษย์ จนสักวันหนึ่งมนุษย์กลับมาสร้างการเจริญเติบโตของประเทศ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก่อกำเนิดอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2460 ในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “ราชแพทยาลัย” ได้เข้าร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล” โดยได้มีการจัดตั้งแผนกวิชาการทางคลินิก 3 แผนก คือ กองโอสถกรรม, กองสูติกรรม และกองศัลยกรรม ต่อมาได้กลายเป็นภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้ถือโอกาสจัดการประชุมวิชาการ 100 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Recent post