มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559
January 16, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
January 23, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

????????????????????????????????????

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล กรรมการบริหารโครงจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้น นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ และคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมให้ความรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ภายหลังจากการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ได้เดินทางไปศึกษาดูงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่มีความโดดเด่น สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ให้มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดลูกค้า นักท่องเที่ยวให้เข้ามาอุดหนุน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

Recent post