นักศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล คว้า 2 รางวัล การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
January 16, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา
January 16, 2018

นักศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล คว้า 2 รางวัล การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017

ict2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขัน Microsoft Office Specialist Olympic Thailand Competition 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้แก่

นายสุทธิวิชญ์ สุทธินันทสุข คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

นายอาภากรณ์ เก่งการนา คว้ารางวัลชมเชย โปรแกรมละ 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) พร้อมเหรียญรางวัล และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศยอมรับบนเวทีระดับโลก เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Microsoft Office Specialist World Championship 2017” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และเพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยผลงานของนักศึกษาทั้ง 2 ผลงาน มี ดร. ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร อาจารย์ประจำคณะฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Recent post