พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559

ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล สำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า
January 16, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
January 16, 2018

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559

????????????????????????????????????

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2559 จาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยรางวัลดังกล่าวให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล

Recent post