ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล สำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า

ปาฐกถา 150 ปี ชาตกาล ม.ร.ว.เปีย มาลากุล
January 16, 2018
พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559
January 16, 2018

ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล สำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า

gas3

พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และเป็น ปัจจัยพื้นฐานการผลิตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงต้องมีการจัดหาพลังงานให้มีปริมาณที่เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน พลังงานที่เราใช้ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเภท คือ พลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลืองคือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป หมายถึงถ่านหิน หินน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชธรรมชาติ ส่วนพลังงานหมุนเวียนหมายถึงพลังงานที่ได้จากเศษไม้ แกลบ ชานอ้อย ชีวภาพ น้ำ แสงอาทิตย์ ลมและคลื่น เป็นต้น

“ระบบแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล สำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า” อีก หนึ่งผลงานนักประดิษฐ์ของนายพีระวิทย์ สิงห์โต นักศึกษาและ อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงานเปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี พ.ศ. 2559

นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบหรือวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรภายใน พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานแก่ชุมชน โดยเปลี่ยนเศษพืชเหล่านี้ให้กลายเป็นแก๊สชีวมวล (โฮโดรเจนและมีแทน) ที่มีคุณสมบัติคล้ายแก๊สหุงต้ม LPG คือ สามารถจุดไฟติดได้ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวมวลนี้ โดยประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์ปั่นไฟหรือเครื่องยนต์สูบน้ำ เป็นการใช้แก๊สชีวมวลทดแทนน้ำมันเบนซินที่มีราคาแพง นอกจากจะใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ได้แล้วยังสามารถนำแก๊สชีวมวลมาใช้ในการประกอบอาหารทดแทนการใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) ภายในครัวเรือนได้อีกด้วย ซึ่งชุมชนหรือครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกลที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าจะมีการปลูกพืชเกษตร ทำสวน ทำไร่ และหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมักจะมีเศษพืชเหลือทิ้งอยู่เป็นปกติ จึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าน้ำมันเบนซินและค่าแก๊สหุงต้ม (LPG) ภายในครัวเรือน

ระบบแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กถูกออกแบบมาให้สามารถผลิตแก๊สชีวมวลด้วยการเผาเศษพืชชีวมวล (การ เผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์) โดยจะเกิดขึ้นในเครื่องแก๊สซิไฟเออร์ จากนั้นแก๊สชีวมวลที่เกิดขึ้นจะไหลผ่านชุดทำความสะอาดแก๊ส ก่อนที่แก๊สจะไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ปั่นไฟเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนเป็นการทดแทนการใช้น้ำมันเบนซิน หรือหากต้องการใช้แก๊สชีวมวลในการหุงต้มประกอบอาหาร สามารถต่อแก๊สชีวมวลเข้ากับหัวเตาแก๊สในครัวเรือนได้ทันที และความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาในเครื่องแก๊สซิไฟเออร์ยังสามารถใช้ผลิตถ่านไบโอชาร์ที่มีความต้องการและการใช้ประโยชน์มากในปัจจุบัน เช่น การใช้ถ่านไบโอชาร์ปรับปรุงดิน ใช้ดูดซับสารพิษและกักเก็บคาร์บอนในดิน ดูดกลิ่นเหม็น ใช้ให้ความร้อน และน้ำไปผลิตถ่านกัมมันต์ เป็นต้น นอกจากนี้ชุดทำความสะอาดแก๊สชีวมวลยังสามารถดักจับน้ำส้มควันไม้และน้ำมันดินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร เช่น ใช้ฉีดพ่นเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช หรือใช้เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืชเกษตร เป็นต้น นับเป็นผลพลอยได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรของชุมชน

ผลงานระบบแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลชิ้นนี้ใช้อุปกรณ์ในการสร้างระบบที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายทั่วไป เพื่อให้ชุมชนหรือครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย

Recent post