มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา

นักศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล คว้า 2 รางวัล การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017
January 16, 2018
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6
January 16, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา

????????????????????????????????????

วันที่ 21 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา จาก ดร.เติมเกียรติ อังสิริกุล จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเพื่อใช้ในการดำเนินการของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post