งาน ”ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 13 จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
January 16, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Università Politecnica delle Marche
January 16, 2018

OSM in Action : Sharing & Follow up

????????????????????????????????????

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุม OSM in Action : Sharing & Follow upและร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นทีมวิทยากร ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post