ม.มหิดล เปิด “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Università Politecnica delle Marche
January 16, 2018
ธ สถิตในดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
January 16, 2018

ม.มหิดล เปิด “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”

????????????????????????????????????

ม.มหิดล เปิด “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” 15 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิด “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” Thailand Center for Happy Worker Studies:TCHS เพื่อดำเนินการวิจัยเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการเพื่อความยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานจากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยรูปแบบการทำงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยควำมสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 2 การพูดคุยในหัวข้อ Thailand 4.0 กับการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข โดย นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับ“ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทางานให้กับภาคีเครือข่ายองค์กรแห่งความสุข ที่ดาเนินงานร่วมกับ สานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Recent post