ม.มหิดล ติดอันดับที่ 115 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศในสาขา Life Sciences & Medicine จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject 2017

MUIC Team Wins Best Research Paper Award in MICE Conference
January 9, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนาหลักการและเทคนิคการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร “Outcome – Based Education”
January 9, 2018

ม.มหิดล ติดอันดับที่ 115 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศในสาขา Life Sciences & Medicine จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject 2017

qs2017

ม.มหิดล ติดอันดับที่ 115 ของโลก และอันดับที่ 1 ของประเทศในสาขา Life Sciences & Medicine จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject 2017 Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยจำแนกตามสาขาวิชา ประจำปี 2560 – QS World University Rankings by Subject 2017 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับที่ 115 ของโลกในสาขาหลัก Life Sciences & Medicine ซึ่งเป็นสาขาที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเข้มแข็งและโดดเด่นทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม จากการจัดอันดับโดย QS ในครั้งนี้ มี 6 สาขาวิชาที่ติดในอันดับ Top 500 ได้แก่ Medicine, Pharmacy & Pharmacology, Linguistics, Biological Science, Sociology และ Chemistry ซึ่งสาขาวิชาที่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้แก่ Anatomy & Physiology, Biological Sciences, Medicine, Nursing, Pharmacy & Pharmacology, Sociology และ Theology, Divinity & Religious Studies การจัดอันดับในครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดประกอบด้วย Academic reputation, Employer reputation, Research citations per paper และ H-index

การจัดอันดับในครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดประกอบด้วย Academic reputation, Employer reputation, Research citations per paper และ H-index

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.topuniversities.com  

Recent post