มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 97 ของเอเชีย โดย Times Higher Education Asia University Rankings 2017

MUIC Student Wins 1st Prize inDigital Media Design Contest
January 9, 2018
CEC hosts workshop on community products
January 9, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 97 ของเอเชีย โดย Times Higher Education Asia University Rankings 2017

the2017

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Asia University Rankings 2017 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลครองอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 97 ของเอเชีย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียจำนวน 300 แห่ง จาก 24 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก 9 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การจัดอันดับ Asia University Rankings 2017 ในครั้งนี้ ใช้ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนัก 5 ด้าน คือ Teaching (the learning environment) ร้อยละ 25, Research (volume, income and reputation) ร้อยละ 30, Citations (research influence) ร้อยละ 30, International outlook (staff, students and research) ร้อยละ 7.5 และ Industry income (knowledge transfer) ร้อยละ 7.5

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/regional-ranking  

Recent post