กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
January 23, 2018
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7 บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
January 23, 2018

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560

????????????????????????????????????

27 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น ปี 2559 แขนงการเดินทางและท่องเที่ยว และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “รำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “ศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย” ได้เน้นย้ำว่า นับตั้งแต่วันที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม…” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ท่านได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนของพระองค์ อย่างต่อเนื่อง ทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในทศพิศราชธรรมหรือธรรม 10 ประการของพระราชาอย่างเคร่งครัด (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493) โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการโรงพยาบาล การแพทย์และสาธารณสุขไทย พร้อมมอบรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักเวชศาสตร์การป้องกันดีเด่นระดับชาติ และรางวัลเกียรติยศด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2559 รวม 40 รางวัล รวมทั้งมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สอบผ่านประจำปี 2559 จำนวน 152 คน ณ หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

Recent post