ข่าว Green Report TV7 สัมภาษณ์เรื่อง “ค้นพบผักบุ้ง 5 ชนิดใหม่ของโลก”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2017”
January 16, 2018
การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 Sustainable University Network for Thailand
January 16, 2018

ข่าว Green Report TV7 สัมภาษณ์เรื่อง “ค้นพบผักบุ้ง 5 ชนิดใหม่ของโลก”

green-report3

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560 : จุฬาฯ-รามาฯ- ศิริราชฯ หัวข้อ “Hand in Hand towards Healthy Society : ร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคม” ณ ห้อง Lotus 3-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ หัวข้อ “Hand in Hand towards Healthy Society : ร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคม” จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังจากจัดครั้งแรกในปี 2554 และครั้งที่ 2 ในปี 2558 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้การประชุม ตลอดทั้ง 3 วัน จะมีหัวข้อที่น่าสนใจที่หลากหลาย เช่น เรื่องนโยบาย และ Service Plan โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การเสวนาจาก คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ 3 สถาบัน และการบรรยายพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย เข้าสู่ยุคใหม่ เด็กไทยเด็กดี 4.0.

Recent post