รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จับมือ CAT และเครือข่าย Maker Club ทั่วประเทศ ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการสื่อสาร
January 30, 2018
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเยือนศิริราช พร้อมแสดงปาฐกถาในผลงานที่ได้รับรางวัลอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ
January 31, 2018

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

chemistry2

รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คูหากาญจน์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี ๒๕๓๕ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี ๒๕๓๘ และปริญญาเอก Ph.D. in Chemistry จาก University of Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ๒๕๔๔ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาเคมีอินทรีย์ มีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในระดับนานาชาติ โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งหมด ๖๕ ฉบับ โดยผลงานวิจัยเด่น คือ “การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์” ซึ่งเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งไปเป็นสารผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งสารประกอบอินทรีย์ หรือวัสดุอินทรีย์ที่มีสมบัติตามที่ต้องการและเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เป็นต้น การออกแบบและพัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์แบบใหม่ จึงมีความสำคัญ และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการสังเคราะห์ ผลงานจากโครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์แบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการเติมหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ที่ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมี และการเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ต่อในเชิงสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ชนิดอื่นๆ ที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น หรือมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ที่สามารถทำได้สะดวก มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คูหากาญจน์ เป็นผู้ที่อุทิศตนในด้านการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเตรียมการสอน เสียสละเวลาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนอย่างเต็มที่ พยายามสอนให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาและสามารถนำไปประยุกต์ได้ ให้ความดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในความดูแลอย่างดียิ่ง มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์รุ่นน้องสามารถก้าวเดินตามเพื่อความสำเร็จในสาขาอาชีพในฐานะครูอาจารย์ได้อย่างภาคภูมิใจ

โดยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ นอกจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ แล้ว ยังมีผู้ได้รับรางวัลอีก ๓ ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสารนาถ ล้อพูลศรี นิยม จะเข้ารับรางวัลในงาน ๔๙ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post