โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 23
January 24, 2018
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “OECD GLP Implementation for Test Facility”
January 30, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับบริษัท Bombardier Transportation

mou4

วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Mr. Gregory Enjalbert, Vice President, Head of Asia-Pacific, Rial Control Solutions บริษัท Bombardier Transportation โดย MOU ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย การฝึกงาน และหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาด้านระบบขนส่งทางราง และการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม

Recent post