คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับบริษัท Bombardier Transportation

โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 23
January 24, 2018
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “OECD GLP Implementation for Test Facility”
January 30, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับบริษัท Bombardier Transportation

mou4

วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Mr. Gregory Enjalbert, Vice President, Head of Asia-Pacific, Rial Control Solutions บริษัท Bombardier Transportation โดย MOU ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย การฝึกงาน และหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาด้านระบบขนส่งทางราง และการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม

Recent post