โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 23

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
January 24, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับบริษัท Bombardier Transportation
January 24, 2018

โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 23

bell4

วันที่ 19 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วม “โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 23” โดยมีนายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ กล่าวรายงาน และนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดย “โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 23” จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิราชสุดา ที่สนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทได้มีโอกาสศึกษาสูงขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอด พัฒนาทักษะการอ่านอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเขียนอักษรเบรลล์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและรหัสคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้คนตาบอดฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาของคนตาบอดให้ดีขึ้น

Recent post